top of page

Privacy Policy / Politica de Confidențialitate

Cookie Policy / Politica de Cookies

A legal disclaimer/Limitarea răspunderii

When you interact with www.oneconceptway.com, you may provide us with information that helps us to identify you.

Personal information

We may ask for personal information, such as your:

 • Name

 • Email

 • Phone/mobile number

 • Mailing address

 • Company / Organization

 • Instagram / Facebook Link

 • Website Link

The information collected is deemed "identifying information" as it has the potential to personally identify you. We solely request personal information pertinent to delivering a service and utilize it solely to facilitate or enhance this service.

ACCESS TO INFORMATION BY THIRD PARTIES

We might engage third-party services for:

 • Tracking analytics

 • Advertising and promotional purposes

 • Content marketing

 • Email marketing

These services are granted access to our data solely to execute specific tasks on our behalf. We refrain from sharing any personally identifying information with them unless we have obtained your explicit consent. Additionally, we do not authorize them to disclose or utilize our data for any other purpose.

Occasionally, we may permit limited access to our data by external consultants and agencies for the purpose of analysis and service enhancement. This access is granted only for the duration necessary to fulfill a specific function. We exclusively collaborate with external agencies whose privacy policies are aligned with ours.

Please note that our website may contain links to external sites that are not operated by us. We want to emphasize that we have no control over the content and policies of these sites and thus cannot assume responsibility or liability for their respective privacy practices.

Română:

Atunci când interacționați cu www.oneconceptway.com, este posibil să ne furnizați informații care ne ajută să vă identificăm.

Informații personale

Putem să vă solicităm informații personale, cum ar fi:

 • Numele

 • Adresa de e-mail

 • Numărul de telefon / mobil

 • Adresa poștală

 • Compania / Organizația

 • Linkul Instagram / Facebook

 • Linkul către site-ul web

Informațiile colectate sunt considerate "informații de identificare" deoarece au potențialul de a vă identifica personal. Solicităm exclusiv informații personale relevante pentru furnizarea unui serviciu și le utilizăm exclusiv pentru a facilita sau îmbunătăți acest serviciu.
ACCES LA INFORMAȚII DE CĂTRE TERȚI

Am putea angaja servicii terțe pentru:

 • Urmărirea analitică

 • Scopuri publicitare și promoționale

 • Marketing de conținut

 • Marketing prin e-mail

Aceste servicii au acces la datele noastre exclusiv pentru a executa sarcini specifice în numele nostru. Ne abținem să distribuim orice informații de identificare personală către ei decât dacă am obținut consimțământul dvs. explicit. În plus, nu îi autorizăm să dezvăluie sau să utilizeze datele noastre în alte scopuri.

Ocazional, am putea permite acces limitat la datele noastre pentru consultanți externi și agenții în scopul analizei și îmbunătățirii serviciilor. Acest acces este acordat doar pentru durata necesară îndeplinirii unei funcții specifice. Colaborăm exclusiv cu agenții externe ale căror politici de confidențialitate sunt aliniate cu ale noastre.

Vă rugăm să rețineți că site-ul nostru web ar putea conține linkuri către site-uri externe care nu sunt operate de noi. Dorim să subliniem că nu avem control asupra conținutului și politicilor acestor site-uri și, astfel, nu putem asuma responsabilitatea sau răspunderea pentru practicile lor de confidențialitate respective.

 

This information is known as "personal data". This Privacy Policy complies with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals about the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter "GDPR").

 

Aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de "date personale". Această Politică de Confidențialitate respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor

Cookie Policy

Cookies are small text files, comprising of letters and numbers, which are stored on the devices that you are using to access our website (for instance, your computer, phone, tablet etc.).

Such text files contain pieces of information (for instance settings of the website, the language that you chose) which are submitted to us at your next visit to our website. However, the information collected by our cookies does not include your name, the content of the forms you have filled out or other personal data. Instead, they use an identifier (ID) to distinguish between the users.

Usage of cookies

We use cookies for various purposes:

 • Website functionality: Cookies are used to remember your preferences and settings when you use our website, such as your preferred language or region.

 • Traffic analysis: We use web analytics services, such as Google Analytics, to monitor how users navigate our website, which pages they visit, and how much time they spend on each page. This information helps us understand and improve the user experience.

 • Personalized advertising: Some cookies are placed by third parties, such as advertising networks, to provide you with personalized ads based on your interests, measured through your browsing activity.

 • Interaction with social networks: We integrate social media buttons and plugins on our website to allow you to connect and interact with your social media accounts, such as Facebook or Twitter. These cookies are set by social networks to provide you with additional functionality and to track your interactions with these networks.

 • Website security: Certain cookies are essential for ensuring the security and integrity of our website. They help prevent fraudulent activities and protect user data.

Managing cookies

You can manage your cookie preferences by changing your browser settings. More information on how to control or delete cookies is available in the help section of your browser. Please note that blocking certain types of cookies may affect the functionality and your experience on our website.


 

Politica privind modulele cookie

"Cookie"-urile sunt fișiere text mici, compuse din litere și numere, care sunt stocate pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa site-ul nostru web (de exemplu, computerul, telefonul, tableta etc.).

Aceste fișiere text conțin informații (de exemplu, setările site-ului web, limba pe care ați ales-o) care ne sunt transmise la următoarea vizită pe site-ul nostru web. Cu toate acestea, informațiile colectate de "cookie"-urile noastre nu includ numele dvs., conținutul formularelor pe care le-ați completat sau alte date personale. În schimb, acestea utilizează un identificator (ID) pentru a face distincția între utilizatori.

Utilizarea cookie-urilor

Folosim cookie-uri în diverse scopuri:

 • Funcționalitatea site-ului: Cookie-urile sunt utilizate pentru a vă reține preferințele și setările atunci când utilizați site-ul nostru web, cum ar fi limba preferată sau regiunea în care vă aflați.

 • Analiza traficului: Utilizăm servicii de analiză web, cum ar fi Google Analytics, pentru a monitoriza modul în care utilizatorii navighează pe site-ul nostru, ce pagini vizitează și cât timp petrec pe fiecare pagină. Aceste informații ne ajută să înțelegem și să îmbunătățim experiența utilizatorilor.

 • Publicitate personalizată: Unele cookie-uri sunt plasate de terțe părți, cum ar fi rețelele de publicitate, pentru a vă oferi reclame personalizate pe baza intereselor dvs., măsurate prin activitatea dvs. de navigare pe internet.

 • Interacțiunea cu rețelele sociale: Integrăm butoane și pluginuri sociale pe site-ul nostru pentru a vă permite să vă conectați și să interacționați cu conturile dvs. de rețele sociale, cum ar fi Facebook sau Twitter. Aceste cookie-uri sunt setate de rețelele sociale pentru a vă oferi funcționalități suplimentare și pentru a urmări interacțiunile dvs. cu aceste rețele.

 • Securitatea site-ului: Anumite cookie-uri sunt esențiale pentru asigurarea securității și integrității site-ului nostru web. Acestea ajută la prevenirea activităților frauduloase și la protejarea datelor utilizatorilor.

Gestionarea cookie-urilor

Puteți gestiona preferințele privind cookie-urile prin modificarea setărilor browserului dvs. Mai multe informații despre cum puteți controla sau șterge cookie-urile sunt disponibile în secțiunea de ajutor a browserului dvs. Vă rugăm să rețineți că blocarea anumitor tipuri decookie-uri ar putea afecta funcționalitatea și experiența dvs. pe site-ul nostru web.

Privacy Policy
Cookie Policy

 
bottom of page